tren

KONUT İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ

KİRA SÖZLEŞMESİ

DAİRESİ
MAHALLESİ
SOKAĞI
NUMARASI
KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ KONUT
KİRAYA VERENİN

ADI SOYADI VE T.C. KİMLİK NO’SU

(Vergi Nosu)
KİRAYA VERENİN YERLEŞİM YERİ
KİRACININ

ADI SOYADI VE T.C. KİMLİK NO’SU

(Vergi Nosu)
KİRACININ YERLEŞİM YERİ
KİRACININ İŞYERİ ADRESİ
YILLIK KİRA BEDELİ
AYLIK KİRA BEDELİ
KİRA KARŞILIĞININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ
KİRA MÜDDETİ
KİRANIN BAŞLANGICI
KİRALANAN ŞEYİN ŞİMDİKİ DURUMU KULLANILIR DURUMDA
KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN KULLANILACAĞI KONUT
DEMİRBAŞ EŞYA LİSTESİ

 

1) 24.12.1980 gün ve 20361 sayılı Kanunla değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 70, 94 ve 105. maddeleri gereğince: Tüccar, Serbest Meslek Erbabı ve Çiftçiler, Ticari, Mesleki ve Zirai işleri ile ilgili olarak yaptıkları kira ödemelerinden yasada belirtilen oranlarda stopaj tevkifatı yaparak Vergi Dairesine yatıracaklardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİRACI                                      KİRAYA VEREN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL ŞARTLAR

 

1- Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.

 

2- Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle ve ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür.

 

3- Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, (aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise) kiraya veren katlanır. Kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür.

 

4- Kiracı, kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bundan doğan zarardan sorumludur; kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da zararların önlenmesine yönelik çalışmalara katlanmakla yükümlüdür.

 

5- Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür. Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır.

 

6- Bir üçüncü kişinin kiralananda kiracının hakkıyla bağdaşmayan bir hak ileri sürmesi durumunda kiraya veren, kiracının bildirimi üzerine davayı üstlenmek ve kiracının uğradığı her türlü zararı gidermekle yükümlüdür.

 

7- Kiracı kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde (kendi çıkmak istediği zaman …. ay (…….) önceden yazılı olarak mal sahibine bildirerek) o durumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir. Kiraya veren, geri verme sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapılmazsa, kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur. Ancak, teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı halinde, kiracının sorumluluğu devam eder. Kiraya veren, bu tür eksiklikleri ve ayıpları belirlediğinde, kiracıya hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİRACI                                KİRAYA VEREN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

1- Kiracı ile mal sahibi akdedilen iş bu kira mukavelesindeki genel şartlardan başka aşağıda yazılı özel şartları da aynen kabul etmişlerdir.

 

2- Kiralanılan yer sözleşmede yazılı maksatla kullanılacaktır.

 

3- Kiraya veren, kiralananda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür.

 

4- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve değişiklikler yapabilir. Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, kiralananın eski durumuyla geri verilmesini isteyemez. Kiracı, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler sebebiyle kiralananda ortaya çıkan değer artışının karşılığını isteyemez.

 

5- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz. Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.

 

6- Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir. Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.

 

7- Kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan, kiracının kendisinden kaynaklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu durumda, kiraya verenin yapmaktan kurtulduğu giderler kira bedelinden indirilir.

 

8- Kiracı ……….-TL olan kira bedelini her ayın en geç ….. günü akşamına kadar gecikmeye sebebiyet vermeden belirtilen hesaba ödeyecektir. Kiracı, muaccel olan kira bedelini ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren tarafından verilen … günlük süre içinde de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedebilir. (Banka Hesap No: …………………)

 

9-  Kiracı mal sahibine teminat olarak üç aylık kira bedeli olarak …….-TL depozito (güvence) vermiştir. Bu bedel, tahliye anında muhtemel daireye verilebilecek zarar ziyan ve yine muhtemelen ödenmeyen Kira bedelleri, Elektrik, Su, Doğalgaz, Site Aidatları mahsup edilecektir. Artan kısım iade edilecek, eksik kısım kiracıdan tahsil edilecektir. Bu durumların olmaması halinde verilen miktar aynen iade edilecektir.

 

10- Kiracı söz konusu taşınmazda birinci yılın sonunda oturmaya devam etmek isterse kira bedeli bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla ……… oranında artırılarak ödenecektir.

 

11- Tebligat adresleri kira sözleşmesindeki adresler olup, değişiklikler yazı ile bildirilecektir. Bildirilmemesi halinde sözleşmedeki adreslere yapılacak tebligatlar geçerlidir.

 

12- Kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır.

 

 

 

 

13-  İşbu kira kontratı ….. nüsha olarak …/…/….. tarihinde düzenlenmiş olup kira başlangıç tarihi …../…../…. tarihidir. Taraflarca serbest iradeleri ile oluşturulmuş, okunmuş ve imza altına alınmıştır. …/…/…

 

 

 

KİRACI                    KİRAYA VEREN

 

 

 

 

 

 

KİRAYA VERENE YAPILAN ÖDEMELER
ÖDEME SEBEBİ TUTAR ÖDEME TARİHİ TESLİM EDEN TESLİM ALAN

KAYNAK: Sinerji Yazılım A.Ş.

Sözleşmeler bilgilendirme amaçlı olup, tarafımız açısından herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yoktur. Profesyonel Hizmet Alımı için lütfen tarafımıza ulaşınız.

 

Whatsapp
Yetkili
Yetkili
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now Button