tren

İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Kaynak. Sinerji A.Ş.

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

 

 

Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları;

 

Kiralayan                  :          

 

Kiracı                         :                     

 

Kiralanan Yer          :  ……. …… …….. …….. üzerinde bulunan …… Alışveriş Merkezinde ekli krokide işaretlenmiş …… no.lu …… m²’lik işyeri.

 

Madde 2 – Kira Süresi;

 

Kira sözleşmesinin süresi kira başlangıç tarihinden itibaren ….. (……..) yıldır. Kira dönemi ../../…… tarihinden başlar ../../…… tarihinde biter.

 

Taraflar aralarındaki kira ilişkisini sözleşmenin sona ermesinden sonra devam ettirmek isterlerse, sürenin sona ermesinden en geç …… (……..) gün/ay önce o gün varacakları anlaşmaya göre yeni kira dönemini tespit ederler ve sözleşmenin diğer hükümlerinde de mutabık kalınarak yeni dönem için yeni kira sözleşmesi yaparlar.

 

Madde 3 – Kira Parası;

 

Kira bedeli, ilk yıl için kira başlangıç tarihinden itibaren aylık peşin ….ABD doları/EURO olup, Merkez bankasının kira başlangıç tarihinde belirlediği kur karşılığı olan …… -TL olarak ödenecektir.

 

Kira bedelinin bir yıllığı ilk yıl için toplam …… -TL dır. Tüm kira ödemeleri makbuz karşılığı yapılacak olup, KDV kira bedeline ilave edilecektir.

 

Kiracı kira bedelini kira dönemi boyunca her ayın ….. . gününü geçmemek üzere kiralayanın vereceği banka hesabına aylık peşin olarak ödenecektir.

 

Kira dönemi yıllık olup başlangıç tarihinden itibaren 12 aylık süre olarak tanımlanacaktır.

 

Kira bedeli her kira yılı başında Merkez Bankası’nın belirlediği döviz (ABD doları/ EURO) satış kuru üzerinden belirlenecektir. Fakat sonraki dönemlere ait açıklanan kira bedeli başlangıçtaki kira bedelinden az olamaz.

 

Kiracının kira bedeli ödemelerini geciktirmesi halinde, geciktiği günler için, kira bedeline ilaveten temerrüt faizi olarak geciken her gün için ….. (…..) günlük kira bedeli kadar gecikme faizi ödemeyi kabul eder ve taahhüt eder. Kiracının fer’ileri ile birlikte yaptığı geç ödemeler dahil temerrüt ve akde muhalefet hükümlerinin uygulamasını engellemez.

 

Kiraya veren yazılı olarak bildirmek suretiyle ödeme yerini değiştirebilir. Kiracı kira bedelini kiralayana her hangi bir ek tebligat ya da ihtara gerek olmaksızın ve hiçbir mahsup veya eksiltme işlemi yapmadan ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 

 

Madde 4 – Depozito ve İadesi;

 

Kiracı ….. (……) aylık kira bedeli karşılığında, Amerikan doları/EURO olarak veya her hangi bir bankanın teminat mektubunu kiralayana depozito olarak teminat verecektir. İş bu depozitoya kiracı adına hiçbir şekilde haciz işlemi uygulanamaz, başka iş ve teminat olarak gösterilemez. Kiracı, kira dönemi sonuna kadar depozito için faiz talebinde bulunmamayı kabul etmiştir.

 

Depozito kiralanan yerin tahliyesi sonunda kiracıya iade edilir. Ancak;

 

1- Kiralayan, kiracının kiralananı iade ettiği tarihten itibaren …. gün içerisinde kiralananda hasar tespiti yaptırır. Mutabık kalınan bir hasar olması durumunda hasar miktarı düşüldükten sonra kalan miktar iade edilir.

 

2- Kiracının tahliye sırasında ödenmeyen kira borçları varsa depozitodan mahsup edilir, kalanı kiracıya iade edilir.

 

Taraflar arasında kira bitiminde yeniden anlaşma sağlandığı takdirde yeni kira bedeli üzerinden depozito yenilenir.

 

Madde 5 – Kullanım Şekli;

 

Kiracı, kiralananı … amacı ile kullanacaktır. Kiracı bu belirtilen amaç altında ve iş konusunda ticari faaliyette bulunabilir. Kiralayanın yazılı muvafakatini almadan başka her hangi bir isim, marka altında veya iş kolunda ve konusunda faaliyette bulunamaz.

 

Kiracı kiralananı, özel ya da tüzel kişiye kısmen veya tamamen tahsis edemez, devredemez, alt kira ilişkisine giremez. Kendi namına, başkası hesabına ticaret yapamaz.

 

Kiracının kiralananı belirtilen hususların aksine amaç dışı kullanımı sözleşmeye aykırılık teşkil eder.

 

Madde 6 – Giderler ve Vergiler;

 

Ortak alanlar kat mülkiyeti kanuna göre belirtilen kullanım alanlarıdır. Kiracı alışveriş merkezinin kiracının payına düşen tüm ortak alan aydınlatma, ısıtma, havalandırma, klima, temizlik, güvenlik, su gibi benzeri giderleri ödeyecektir. Giderlerin ödenmemesi kira bedelinin ödenmemesi hükümlerine tabi olup tahliye nedenidir.

 

Bu sözleşmeyi ilişkin damga vergisi ve harçlar ile belediye çevre temizlik ve çıkacak benzeri vergiler ile kira stopajı kiracıya aittir.

 

Kira dönemi boyunca kiracı, maliyeti kendisine ait olmak üzere bir sigorta şirketine kendisi için kiralanan işyeri içerisinde bulunan (emtia, demirbaş ve kendisi tarafından yaptırılan sabit dekorasyon, tesisat vb.) mal sigorta ettirmekle yükümlüdür. Kiracı sigorta poliçesinin bir suretini kiranın başlangıcından itibaren bir ay içerisinde kiralayana ibraz etmek zorundadır.

 

Madde 7 – Sözleşmenin Feshi;

 

Aşağıda belirtilen sebeplerin varlığı halinde kiralayan ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın kiracının kiralanan yer üzerindeki kullanma hakkını sona erdirebilir.

 

  1. A) Kiracının sözleşmede belirtilen taahhütlerine aykırı davranışlarda bulunması.

 

  1. B) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen emredici hükümlere aykırı davranışlarda bulunması.

 

  1. C) Kiralanan yerdeki işletme faaliyetini yürütemez duruma gelmesi, iflas etmesi, aciz haline düşmesi.

 

  1. D) Kira bedelini sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen şartlar ve esaslar muvacehanesinde yerine getirilmemesi halinde.

 

  1. E) Kira akdinin bir eki olan, kiracının taahhüt ve kabul ettiği işletme yönetmeliğinde belirtilen kural ve esasların ihlali durumunda.

 

Madde 8 – Alışveriş Merkezinin Yönetimi;

 

Alışveriş merkezinin kira döneminin başlangıcından sonuna kadar yönetimi, ortak kullanım yerlerinin sevk ve idaresi, havalandırma, ısıtma, aydınlatma, temizlik, güvenlik, hizmetleri kiraya veren tarafından veya görevlendireceği kişi veya kişiler tarafından yerine getirilecektir.

Yönetim hizmetlerini yapmakla görevlendirilen kişinin veya kuruluşun yukarıda belirtilen hususlara ilişkin faaliyetlere ilişkin olarak alacağı bütün kararlara uyacak ve giderlere de payı oranında iştirak edecektir.

 

Madde 9 – Kiralanan Yerin İadesi;

 

Kira süresinin bitiminden önceki ….. ay içerisinde sözleşmenin yenilenmesi için taraflar yazılı mutabakat sağlayamadığı taktirde kira dönemi belirtilen tarihte sona erer ve kiracının kiralananı derhal tahliye etme yükümü doğar. Kiracı tahliye ederken kullanım sırasında yapmış olduğu ilave ve dekorasyonlardan kiralanana zarar vermeyecek olanları söküp alabilir.

 

Madde 10 – Yürürlük;

 

İşbu sözleşme taraflarca bütünüyle okunmuş incelenmiş ve tamamen benimsenerek …… sayfa ve bir nüsha olarak imzalanmış ve asıl nüsha kiralayanda bırakılmış, tasdikli bir nüsha kiracıya verilmiştir. ../../……

 

 

KİRALAYAN                                                         KİRACI

         AD SOYAD – İMZA                                     AD SOYAD – İMZA

 

UYARI!

Sözleşmeler bilgilendirme amaçlı olup, güncel mevzuata uygun olmayabilir.

Sözleşme örneklerinin tarafımız açısından herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yoktur.

Profesyonel Hizmet Alımı için lütfen tarafımıza ulaşınız

 

Whatsapp
Yetkili
Yetkili
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?