tren

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Kaynak. Sinerji A.Ş.

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1- Taraflar;

 

Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla ” BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

 

İŞVERENİN

Adı soyadı (unvanı):

Adresi:

 

İŞÇİNİN

Adı soyadı:

Baba adı:

Doğum yeri ve yılı:

Yasal yerleşim yeri:

 

Madde 2- İşçinin Çalışma Yeri;

 

İşverenin ……….. sınırları içindeki değişik işyerlerinde, işveren veya vekilinin göstereceği yerler.

 

Madde 3- Yapılacak İş;

 

1-……….

 

2-………

 

Madde 4- Sözleşmenin Süresi;

 

Bu iş sözleşmesi, …/…/…… tarihinde başlamış olup, belirsiz sürelidir.

 

Madde 5- İşe Başlama Tarihi:; …/…/…

 

Madde 6- Deneme Süreleri;

 

Deneme süresi … aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

 

Madde 7- Çalışma Süreleri;

 

Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır.

 

Ancak, 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde:

 

 1. a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile, farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerekliğinde değiştirilebilir.

 

 1. b) 45 saatlik haftalık normlar çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, işçinin haftalık ortalama normlar çalışma süresi 45 saati aşamaz.

 

 1. c) Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir.

 

 1. d) İşçi bu maddede çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.

 

Madde 8- Fazla Çalışma;

 

İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ile, yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir.

 

Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırma olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

 

Madde 9- Telafi Çalışması;

 

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.

 

Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.

 

Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.

 

Madde 10- Ücret;

 

İşçinin aylık NET/BRÜT ücreti ………….-TL dir. İşçinin ücreti kural olarak imza karşılığında kendisine ödenir. Ancak işçinin yazılı talebi ile belirlediği ve bu talebin altında tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir.

 

Madde 11- Fazla Çalışma Ücreti;

 

İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılmış tutarıdır.

 

Madde 12- Ücret Ödeme Zamanı;

 

İşçi ücreti ayda bir ödenir. Mücbir bir neden olmadıkça, her ayın ücreti, ödeme gününden itibaren en geç …. gün içinde ödenir.

 

 

Madde 13- Özel Hükümler;

 

 1. a) İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.
 2. b) İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

 1. c) İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.

 

 1. d) İşçi, işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

 

 1. e) İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.

 

 1. f) İşçi, iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından işverenle rekabet oluşturacak şekilde kendi namına iş yapmamayı; rakip işyerinde aynı, benzeri ya da benzeri olmayan herhangi bir konuda çalışmamayı ve ortak olmamayı taahhüt eder.

 

 1. g) İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.

 

 1. h) İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.

 

 1. i) İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.

 

 1. j) İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

 

 1. k) İşçi, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

 

 1. l) İşçi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

 

 1. m) İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 1. n) Sözleşmenin işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterildiği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde Özel Hakem’e götürülür.

 

 1. o) Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

 

ö) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 14- İki sayfadan oluşan iş bu belirsiz süreli iş sözleşmesi, …../…./……. tarihinden taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, işveren işçiyi iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

 

 

 

İŞVEREN VEYA VEKİLİ                                                    İŞÇİ

                                   Kaşe                                                                          Adı Soyadı

                                   İmza                                                                               İmza

 

 

 

 

 

 

 

Whatsapp
Yetkili
Yetkili
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?