tren

ALT YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİ

KAYNAK – SİNERJİ A.Ş.

 

TARAFLAR

 

MADDE 1- Bu sözleşme bir taraftan …………………………..ile, diğer taraftan ……………………………..arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Bundan sonra TARAFLAR sıra ile ŞİRKET ve ALT YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

MADDE 2- Alt Yüklenici’nin gerçekleştireceği iş ana hatları ile ………………………………….. olup, daha detaylı bir şekilde Şirket ile İşveren arasındaki Mukavele ve eklerinde belirtilmiştir.

 

TANIMLAR

 

MADDE 3- Bu sözleşmede aşağıda belirtilen terimler karşılarında yer alan anlamları ile kullanılmıştır:

 

 1. a) Şirket:

 

 1. b) Alt Yüklenici:

 

 1. c) İşveren:

 

 1. d) Mukavele: İşveren ile Şirket arasında yapılmış olan anlaşmadır.

 

 1. e) Sözleşme: Şirket ile Alt Yüklenici arasındaki anlaşmadır.

 

 1. f) Taraf/Taraflar: Tekil olarak Alt Yüklenici veya Şirket veya beraberce her ikisidir.

 

 1. g) GÜN: Aksi belirtilmedikçe takvim günü olarak anlaşılacaktır.

 

 1. h) İŞ veya İŞLER: Bu sözleşme kapsamına giren tüm iş/işlerdir.

 

ŞİRKET TEMSİLCİSİ

 

MADDE 4- Yapım sırasında Alt Yüklenici’nin muhatap olacağı Şirket temsilcisinin adı, Sözleşme’nin imzalanmasından sonra yazılı olarak Alt Yüklenici’ye bildirilecektir.

 

TALİMATLARIN YAZILI OLMASI

 

MADDE 5- Talimatlar, yalnızca Şirket Temsilcisi tarafından ve yazılı olarak verilecektir. Ancak Şirket Temsilcisinin gerekli gördüğü hallerde sözlü olarak verdiği talimat…(….) iş günü içinde yazılı olarak bildirilecektir.

 

TEKLİFİN YETERLİLİĞİ

 

MADDE 6- Şirket, Mukavele ile İşveren’e karşı ifasını taahhüt ettiği işin, yukarıda açıklanan bölümünün yapımını Alt Yüklenici’e tevdi etmiştir. Alt Yüklenici, Mukavele ve eklerini, şartnameleri, çizimleri vb. tüm ilgili ve yeterli dokümanı tam olarak okumuş, anlamış, işyerini ve çevresini, ulaşım, yerleşim, fiziksel gerçekleri, zeminin yapısını ve iklim koşullarını tetkik etmiş ve Sözleşme, Mukavele ve bunların ekleri ve işlere ve genel olarak teklife tesir edebilecek her türlü risk, ihtimal ve koşullarla ilgili olarak her türlü değerlendirmeyi yaparak Sözleşme’yi imzalamıştır.

 

İşlerle ilgili her türlü gerekli projeler Şirket tarafından temin edilerek Alt Yüklenici’e verilecektir.

 

SÖZLEŞME TUTARI

 

MADDE 7- Sözleşmenin tutarı ………………………………………TL.’dir. Alt Yüklenici, madde 2’de bahsi geçen işleri, proje ve şartnamesine uygun olarak yapılması için işbu Sözleşme’nin başka yerlerinde aksi özellikle belirtilmedikçe her türlü malzeme, işçilik, makine, nakliye, vergi, sigorta ve Alt Yüklenici kârı dahil olmak üzere bu sözleşmeye ekli birim fiyatlarla yapmayı ve teslim etmeyi taahhüt etmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir.

 

Alt Yüklenici ifa süresi zarfında akaryakıt, nakliye, malzeme veya işçilik vesair fiyatlarında artışlar olduğundan bahisle aşağıdaki paragrafta yazılı koşul hariç hiçbir nedenle sözleşme tutarının artırılmasını isteyemez.

 

Ancak Mukavele’nin taşıdığı özel hükümler gereğince, İşveren, ifa süresi zarfında eskalasyon veya benzeri metodlar icabı olarak, Mukavele’deki ücret ve birim fiyatlarına bir zam yapıp ödemesini gerçekleştirdiği takdirde, bu ilaveler, Alt Yüklenici’nin yaptığı işlerin değerlendirilmesinde ……oranında uygulanacaktır.

 

Bu Sözleşme’nin imzalanmasından sonra yeni vergi, resim ve harçlar konması, mevcutlarında artışlar yapılması, işçi ücretleri ve SGK’ya ödenmesi gerekli primlerin artması gibi nedenlerle fiyat veya birim fiyatlarda değişiklik yapılamaz.

 

SÖZLEŞMENİN EKLERİ

 

MADDE 8- Mukavele ve ekleri ve Alt Yüklenici’nin sunduğu Teklif dosyası bu Sözleşme’nin ekidir. Sözleşme ile diğer dokümanlar arasında bir çelişki olması halinde öncelik sıralaması;

 

1- Sözleşme (ve varsa) ekleri

 

2- Alt Yüklenici’nin teklif dosyası,

 

3- Mukavele ve ekleri olarak ele alınacaktır.

 

KESİN TEMİNAT

 

MADDE 9- Alt Yüklenici yukarıda 7’nci maddede yer alan sözleme tutarının …..oranındaki bir tutarı kesin teminat teşkil etmek üzere nakit, hazine bonosu, devlet tahvili, banka teminat mektubu veya Alt Yüklenici tarafından usulüne uygun olarak tanzim ve imzalanacak bonoları) bu Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren ……..hafta zarfında Şirket’e tevdi edecektir.

 

Bu teminat SGK’dan ilişiksizlik belgesi getirilmesi, Alt Yüklenici’nin yaptığı işlerin İşveren tarafından geçici kabule şayan bulunması, kesin kabulün yapılmasından sonra şirket’e hiçbir borcunun kalmadığının saptanması, ayrıca aşağıda madde 17’de açıklandığı biçimde Şirket aleyhine açılacak davaların veya takiplerin kesin sonucunun alınmasını ve hükmedilen tutarın Alt Yüklenici tarafından Şirket’e tamamen ödenmesini takiben…..gün içinde iade olunacaktır. Şirket aynı nedenle kesin teminattan Alt Yüklenici’nin borcunu mahsup edebilecektir.

 

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

 

MADDE 10- Bu Sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI HALİ

 

MADDE 11- Sözleşme yapıldıktan sonra Alt Yüklenici’nin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü Sözleşme veya Mukavele hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi ve Şirket’in en az … gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat mektubu paraya çevrilerek irad kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

Cezai şart olarak gelir kaydedilen kesin teminat Alt Yüklenici’nin borcuna mahsup edilmez.

 

Yüklenici’nin sözleşmenin feshi nedeniyle uğradığı zarar ve ziyanı ayrıca talep hakkı saklıdır.

 

RESİM, VERGİ VE HARÇLAR

 

MADDE 12- Bu Sözleşme’nin akdinden ve ifasından dolayı tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, her türlü fonlar ve harçlar Alt Yüklenici tarafından ödenecektir (Sözleşme damga vergisi ve noter harçları dahil).

 

İŞE BAŞLAMA ZAMANI VE İŞİN SÜRESİ

 

MADDE 13- İşlerin tamamlanma süresi ……..gündür. Alt Yüklenici, İşler’e Sözleşme’nin imzalanmasından ve usulen yer tesliminden sonra ……gün içinde başlayacak ve işleri tamamlayıp, Mukavele şartlarına göre kabule elverişli bir şekilde Şirket’e teslim edecektir.

 

İŞYERİNİN TESLİMİ

 

MADDE 14- Alt Yüklenici’nin teklifinin kabul edildiğini bildiren Şirket yazısının Alt Yüklenici’ye tevdiinden sonraki …. gün içinde Şirket İşyerini ve İşyerindeki röper ve kazıkları Alt Yüklenici’ye teslim edecek ve bu husus bir tutanakla tespit edilip taraflarca imza edilecektir. Alt Yüklenici kendisine teslim edilen röper ve kazıkları işin nihayetine kadar muhafaza edecektir.

 

İŞ PROGRAMI

 

MADDE 15- Alt Yüklenici, işin başlamasından itibaren ….(……) gün içinde, kendi taahhüdü işler için şirket ile işbirliği yaparak ayrıntılı bir iş programı hazırlayacaktır.

 

İşler’de, İş Programına göre gecikme ihtimalinin belirmesi veya gecikmenin olması halinde, Şirket Temsilcisinin isteği üzerine Alt Yüklenici, İş Programında işler’in zamanında bitirilmesi için gerekli değişiklikleri yaparak onay için şirket’e sunacaktır. Bu revize iş programı şirket’in onayından sonra yürürlüğe girecek, ancak Alt Yüklenici’nin bu Sözleşme’den doğan sorumlulukları, aksi yazılı olarak ve açıkça belirtilmedikçe değişmeyecektir.

 

ALT YÜKLENİCİNİN İŞİN YAPILMASI SIRASINDA UYACAĞI ESASLAR

 

MADDE 16- Alt Yüklenici, ifa ettiği işlerin yapımı esnasında Şirket’in her türlü talimatlarına uyacak, malzeme işçilik ve yapım ile ilgili emir ve isteklerini geciktirmeden yerine getirecektir.

 

Alt Yüklenici, Alt Yüklenicilik işlerini en iyi işçilikle yapmayı taahhüt eder. Bu nedenle, şirket’in onaylamadığı işçiyi kullanamaz. Aksi halde Alt Yüklenici uygun işçi kullanmadan yaptığı işleri ve kötü işçilikleri, hiçbir bedel talep etmeksizin yeniden yapmayı üzerine alır. Ancak Şirket’in Alt Yüklenici’nin işçilerini onaylamış olması, Alt Yüklenici’nin bu işçilerin fiillerinden dolayı Şirket’e olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

İşe uygun olmayan işçilerin işine son vermeye şirket yetkilidir. Bu şekilde işine son verilen işçilerin İş Kanunu ve Borçlar Kanunu gereğince ödenmesi gerekecek tazminatları Alt Yüklenici’ye ait olup, onun tarafından ödenecektir. Bu ödemelerden dolayı Şirket sorumlu tutulamaz.

 

Uygun olmayan malzemelerin kullanılması sonucu Şirket veya İşveren tarafından reddedilecek işleri Alt Yüklenici yeniden yapmaya mecburdur. Reddedilen işlerin malzeme ve işçilik dahil tüm parasal sorumluluğu Alt Yüklenici’ye aittir.

 

Alt Yüklenici, şirket’in görevlendireceği mühendislerin sahadaki işin kalitesi, akışı ve program yönünden vereceği talimatlara uymak zorundadır.

 

Alt Yüklenici her gün sonunda, işçilik, makine, faaliyetler ve varsa kendi talepleri hakkında günlük rapor verecektir. Herhangi bir anlaşmazlık halinde bu raporlara dayanarak çözüm aranacaktır.

 

İŞ EMNİYETİ VE ÖZEL SİGORTA

 

MADDE 17- Alt Yüklenici işyerinde çalıştıracağı işçilerin emniyet ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak tüm tedbirleri eksiksiz almak ve işçileri ilgili mevzuat hükümlerine göre seçip çalıştırmakla yükümlüdür. Alt Yüklenici ve/veya istihdam ettiği şahısların işçi sağlığı, iş güvenliği ve işyeri emniyet kurallarına uymamalarından veya sair eylemlerinden meydana gelebilecek her türlü hasar, kaza ve iş kazalarından veya Şirket personeline veya üçüncü şahıslara iras olunacak her türlü zararlandırıcı olaylara ilişkin maddi, manevi ve cezai sorumluluk Alt Yüklenici’ye aittir ve Alt Yüklenici bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

 

Alt Yüklenici’nin sorumlu olduğu bu zararların tazminini güvence altına almak amacıyla, Alt Yüklenici’nin çalıştırdığı işçilerin Şirket’in kendi işçileri için yaptırdığı sorumluluk sigortası poliçesindeki özel şartlar ve İşveren mali mesuliyet sigortası genel şartları ile sigorta ettirilmesini sağlamak üzere, Şirket tarafından, Şirket’in sigorta Şirketine mevcut poliçeye bir zeyilname düzenlettirecektir. Buna ilişkin prim giderleri Alt Yüklenici’nin hakedişlerinden kesilecektir.

 

Gerek sözlü ve gerekse yazılı olarak yapılacak uyanlarda kusurlu davranışları belirtilerek bunların düzeltilmesi için Şirket’in takdir edeceği bir süre Alt Yüklenici’ye bildirilecektir. Süresi içinde kusurlu davranışın düzeltilmemesi halinde Şirket kendi takdirine göre, Alt Yüklenici’ye her kusurlu davranış başına …………………. TL. İle …………………… TL. arasında bir ceza tahakkuk ettirecek ve hakedişlerinden kesebilecektir. Kusurlu davranışın devamı halinde bu para cezaları Şirket’in takdirine göre iki katına çıkartılabilir.

 

Yetkili merci elemanları tarafından işyerinde yapılacak teftiş ve incelemelerde Alt Yüklenici’nin Faaliyetlerinden dolayı Şirket aleyhine bir para cezasına hükmedildiği takdirde bu ceza tutarı Alt Yüklenici’nin hakedişinden veya teminatlarından mahsup ve tahsil edilecektir.

 

Alt Yüklenici’nin kusurlu davranışlarına iki ayrı defada tahakkuk ettirilecek cezalara rağmen devam etmesi halinde’ Şirket işbu Sözleşme’yi fesih hakkına sahip olacaktır.

 

Alt Yüklenici kendi işçilerine karşı işyeri ile ilgili ve İş Kanunundan veya hizmet akitlerinden doğan yükümlülüklerinden Şirket ile birlikte ve müteselsil sorumlu bulunduğundan, Şirket aleyhine açılacak her türlü dava ve takiplerin yürütülmesinde Alt Yüklenici, Şirket’in yanında yer alacak; ayrıca istenecek her türlü bilgi ve belgeleri geciktirmeden tevdi edecektir. Bu sorumluluğundan dolayı Şirket aleyhine münferiden veya Alt Yüklenici ile birlikte açılacak her türlü dava veya takip sonucunda, Şirket aleyhine hükmedilecek meblağı eklentileri ile birlikte ayrıca ihtar çekmeye, rücu davası açmaya gerek kalmaksızın Alt Yüklenici ilk talebinde Şirket’e nakden ve defaten ödeyecektir. Alt Yüklenici’nin temerrüdü halinde Şirket Mahkemece hükmedilen meblağı ve fer’ilerini Alt Yüklenici’nin hakedişlerinden veya teminatlarından mahsup ve tahsil edecektir.

 

EKİPMAN VE PERSONEL BULUNDURMA

 

MADDE 18- Alt Yüklenici tarafından yapılıp Şirket’çe onaylanacak İş Programına uygun olarak işlerin yürütülmesi ve bir gecikmeye meydan verilmemesi için Alt Yüklenici gerekli miktardaki kalifiye personel ve ekipmanı işyerinde bulundurmak ve muhafaza etmekle mükelleftir.

 

ÖDEMELER

 

MADDE 19– Alt Yüklenici’e ücret tahakkuku aylık hakedişler ile gerçekleştirilecektir. Alt Yüklenici hakedişleri, Alt Yüklenici tarafından hazırlanarak Şirket’e tevdi olunacak, hakedişleri kontrol ve gerektiğinde düzelttikten ve de bu hakedişlere dahil iş kalemlerinin bedelini İşveren’den tahsil ettikten sonraki … gün zarfında, tahakkuk etmiş bedelden:

 

– Malzeme ve benzeri kira kesintileri,

 

– Nakdi teminat kesintisi,

 

– Avans kesintisi

 

ve diğer kanuni ve sair kesintiler yapıldıktan sonra Alt Yüklenici’e ödenecektir.

 

Aynı şekilde iş sonunda yapılacak kesin hesap neticesi çıkacak bakiye miktar da, hesapların Şirket’çe onayını takiben Alt Yüklenici’e ödenecektir.

 

Hakediş ödemelerine esas miktarlar Proje çizimleri üzerinden ölçülerek hesaplanacaktır.

 

 

AVANS

 

MADDE 20 – a) Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden sonra Şirket, Alt Yüklenici’e ………………………….TL’yi avans olarak verilecektir.

 

 1. b) İşin tasfiye edilmesi halinde Alt Yüklenici, tasfiye kabul tarihinden itibaren……..ay içinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır.

 

Bu müddet sonunda ödeme yapılmadığı takdirde, kesin teminat mektubu nakte çevrilerek mahsup edilecektir.

 

 1. c) Avanslar hiçbir surette başkasına temlik edilemez.

 

 1. d) Alt Yüklenici’ye verilen avans, ilk ……adet hakkedişinden ……………………………..tutarında kesintiler yapılarak mahsup edilecektir.

 

TEMİNAT KESİNTİSİ VE İADESİ

 

MADDE 21- Alt Yüklenici hakedişlerinden % … oranında bir tutar nakdi teminat teşkil etmek üzere kesilir.

 

Bu teminatın % ….’si SGK’dan ilişiksizlik belgesi getirilmesi ve Alt Yüklenici’nin yaptığı işlerin İşveren tarafından kabul edilebilir bulunması halinde iade edilir. Geri kalan % …’si İşler’in kesin kabulünün yapılmasından sonra ve Şirket’e hiçbir borcunun kalmadığının saptanmasını takiben veya karşılığında teminat mektubu verildiğinde iade olunacaktır. Ancak, Alt Yüklenici’nin faaliyetlerinden dolayı Şirket aleyhine açılmış ve henüz sonuçlanmamış davaların muhtemel riskini madde 9’da kayıtlı kesin teminat tutarı karşılamamakta ise, ŞİRKET, teminat kesintilerinden, aradaki fark kadar bir tevkifat yapabilecektir.

 

ÜCRET BORDROLARI

 

MADDE 22- Alt Yüklenici işçilerine ödediği ücretlerin bordrosunun bir örneğini en geç ertesi ayın …’inci gününe kadar Şirket’e tevdi edecektir.

 

Alt Yüklenici cari aya ait aylık sigorta primleri bildirgesinin bir sureti ile prim ödeme makbuzu örneğini ödemenin yapıldığı tarihi takip eden …….. işgünü içinde, vergi stopajlarına ait tahakkuk fişi ve vezne makbuzunun fotokopisini ödemenin yapıldığı günü takip eden …….. işgünü içinde Şirket’e ibraz edecektir. Aksi tutum karşısında gereği ifa edilinceye kadar, Alt Yüklenici’ye hakediş ödemesi yapılmayabilir.

 

Mukavele konusu işin bitiminde bu iş ile ilgili olarak Şirket kayıtlarının SGK tarafından tetkiki sonucunda, Alt Yüklenici’nin kayıtlarının da incelenmesi söz konuşu olur ve yapılan incelemede Alt Yüklenici kayıtlarında mevcut kusur, hata, eksiklik, vb. nedenlerle Şirket’e herhangi bir fark ödeme ve/veya ceza uygulanacak olursa bunu Alt Yüklenici finansman masrafıyla birlikte üstlenecektir. Alt Yüklenici’nin bundan kaçınması halinde ayrıca bir ihtar çekmeye veya rücu davası açmaya gerek kalmaksızın Şirket, Alt Yüklenici’nin hakediş ve/veya teminatlarından kesinti yapabilecektir.

 

SGK SİGORTA İŞLEMLERİ

 

MADDE 23- Alt Yüklenici Bölge Çalışma Müdürlüğü ve SGK Müdürlüğü’nde ayrı bir sicil numarası almak suretiyle SGK Mevzuatından kaynaklanan bildirim yükümlülüğünü yerine getirecektir. Bu mercilerdeki sicil dosya numaralarının işbu Sözleşme’nin imzalanmasından sonra … gün içinde Şirket’e belgelenmesi gereklidir.

 

Alt Yüklenici işyerinde çalıştırdığı bütün işçilerin SGK tescil işlemlerini işe başladıkları tarihte ikmal ederek … gün zarfında sigorta numaralarını bir liste halinde şirket’e tevdi edecektir.

 

Alt Yüklenici işçilerinin sosyal sigorta işçi ve İşveren primleri Alt Yüklenici tarafından ödenecek ve bu konuda şirket’e herhangi bir yükümlük düşmeyecektir.

 

İŞ MİKTARINDA ARTMA VE EKSİLMELER, İLAVE İŞLER

 

MADDE 24- İş miktarında Şirket işbu Sözleşme bedelinin % …’u oranında ilave veya aynı oranda indirim yapmakta serbest olup, Şirket’in böyle bir kararına karşı Alt Yüklenici’nin itiraz hakkı olmayacaktır. Açıklanan yetkinin Şirket tarafından kullanılması halinde birim fiyatlarda hiçbir değişiklik olmayacaktır ve İşler Sözleşme’de belirtilen koşullar ve birim fiyatlarla yapılarak bitirilecektir. Keza, söz konuşu yetkinin kullanılmasından dolayı Alt Yüklenici herhangi bir zarar veya ziyan talebinde bulunamaz.

 

İŞİN İLERLEMESİNİN KESİNTİYE UĞRAMASI

 

MADDE 25- İşlerin planlaması veya yürütülmesi için esas teşkil edecek ve Sözleşme gereğince Şirket’çe Alt Yüklenici’ye sağlanması gerekebilecek bilgiler geciktiği veya kesintiye uğratıldığı takdirde Alt Yüklenici bu konuyu yazılı olarak Şirket’e bildirecektir. Bu yazı, hangi bilgilerin neden ve ne kadar süre içinde gerektiğini ve bunun gecikmesi halinde ortaya çıkabilecek istenmeyen durumları detaylı olarak belirtecektir.

 

Bu konuda gerekli işlemi yapmak üzere gerekebilecek makul bir sürenin Alt Yüklenici tarafından dikkate alınması esastır. Şirket’in kanısınca makul sürenin dışında kalan gecikme ve bunun sonuçları dikkate alınacak, buna karşılık olan uygun bir süre uzatımı Şirket tarafından Alt Yüklenici’ye verilecektir.

 

TALEPLER

 

MADDE 26– İşler’in yapılması sırasında, Alt Yüklenici, kendi değerlendirmesine göre tecrübeli bir yüklenici olarak önceden kestirilmesi mümkün olmayan herhangi bir engel nedeniyle bir hak iddiasında bulunduğu takdirde, bu hakkının doğduğunu iddia ettiği tarihten itibaren……(…) iş günü içinde, bu konuyu Şirket Temsilcisine bir ihbarname ile bildirecek ve bunun bir kopyasını Şirket’e verecektir.

 

Talebe neden olan olayın başlangıcından itibaren Alt Yüklenici konu ile ilgili tüm güncel bilgileri talebine esas teşkil etmek üzere kaydedecektir.

 

Talebin haklılığını kabul etmiş olmamak koşulu ile Şirket Temsilcisi bu kayıtları kontrol edebilecek Alt Yüklenici’ten talebin desteklenmesinde ve ödenmesinde esas teşkil edebilecek diğer makul güncel kayıtların tutulmasını isteyebilecektir.

 

Alt Yüklenici, bu kayıtları Şirket Temsilcisinin her istediğinde ibraz edecek ve istendiğinde kopyalarını Şirket Temsilcisine verecektir.

 

İhbarnamenin verilmesinden sonraki ….(……) gün veya Şirket Temsilcisinin makul göreceği bir süre içinde Alt Yüklenici talebinin nedenlerini, ilgili olabilecek süre ve/veya parasal miktarları Şirket Temsilcisine tüm detayları ile bildirecektir.

 

Alt Yüklenici’nin yukarıdaki işleme uymaması halinde Şirket, bu talebi dikkate almak veya almamakta serbest olacaktır.

 

Alt Yüklenici’nin taleplerinin tümünü ispatlaması durumunda Şirket bunun karşılığı olan parasal miktarı Alt Yüklenici’ye ödeyecek ve/veya süre uzatımını verecektir. İlgili belgelerin taleplerinin ancak bir kısmını ispatlamaya yeterli olması halinde Şirket bu kısmın karşılığı olan parasal miktarı ödeyecek ve/veya süre uzatımını verecektir.

 

SÜRE UZATIMI

 

MADDE 27- Alt Yüklenici kendi tutumu dışında kalan ve evvelden tayini mümkün olmayan aşağıda gösterilen hallerde süre uzatımı talebinde bulunabilir:

 

 1. a) Şirket’in sebep olduğu haller:

 

– Yer teslimi ve proje tesliminde gecikme olması,

 

– Hatalı imalattan dolayı durdurma hariç, İş’in yazılı olarak kısmen veya tamamen madde 30 uyarınca durdurulması,

 

– Şirketin vermeyi üstlendiği malzeme ve ekipman tesliminde meydana gelen ve İşler’in ilerlemesini olumsuz etkileyen gecikme,

 

– Ödemelerde gecikme olması,

 

– Madde 25’te belirtilen koşulların gerçekleşmesi.

 

 1. b) Tabii afetler; sel, yangın, deprem gibi haller,
 2. c) Seferberlik, savaş, salgın hastalık gibi durumlar,

 

 1. d) Kanuni grev lokavt yapılması.

 

Bu gibi hallerin süre uzatımını gerektiğinin Şirket tarafından kabul edilebilmesi için, olayın meydana gelişini izleyen en geç ….işgünü zarfında yazılı başvurunun Şirket’e ulaştırılmış olması gereklidir. Alt Yüklenici müracaatında, olayın işe tesir derecesini ve gerektirdiği ek süreyi belirtecektir. Talebi red veya uzatılacak ek süreyi tayin ve tespit yetkisi Şirket’e ait olup, Alt Yüklenici bu karara uyacak ve işlere gereken hız ve itina ile devam edecektir. Ancak Alt Yüklenici’nin madde 42’deki hakları saklı kalacaktır.

 

GECİKME CEZASI

 

MADDE 28- Sözleşme’nin 13. Maddesinde yer alan sürenin, Şirket’in sebep olacağı haller dışında Alt Yüklenici tarafından gecikmeye uğratıldığı veya uğratılabileceği görüldüğü takdirde, Şirket durumu ikaz mahiyetinde Alt Yüklenici’ye yazı ile bildirecek ve aynı yazıda tespit edilen noksanların ne kadarlık bir süre içinde ikmal edilmesi gerektiğini belirtecektir. Alt Yüklenici bu yazıyı aldıktan sonra belirtilen süre içinde eksik, bozuk ve hatalı işleri telafi etmediği takdirde geçecek beher gün için Alt Yüklenici’den Sözleşme tutarının ………oranındaki meblağ gecikme cezası olarak kesilecektir. Bu kesinti Alt Yüklenici’nin tahakkuk edecek hakedişlerinden veya teminatlarından yapılabilecektir.

 

İŞÇİ HAKLARI

 

MADDE 29- Alt Yüklenici, Sözleşme konusu işler’de çalıştırdığı işçilerin (teknik ve idari personel dahil) İş Kanunu hükümlerine göre:

 

 1. a) çalışanların hakları ve çalışma şartları,

 

 1. b) çalışanların sağlık işleri,

 

 1. c) çalışanların kazaya uğraması,

 

 1. d) çalışanların yiyeceği ve içeceği,

 

 1. e) çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları,

 

 1. f) benzeri diğer durumlar

 

hususlarından sorumludur. Bu sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde ilgili yasa hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

İŞİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI

 

MADDE 30- Şirket lüzum gördüğü takdirde iş’in bir kısmını veya tamamını durdurabilir. Bu takdirde keyfiyet yazı ile Alt Yüklenici’ye bildirilir. Bu tebligatın alınması üzerine Alt Yüklenici, Şirket tarafından tespit edilen tarihte iş’i verilen talimata göre kısmen veya tamamen durduracaktır.

 

GEÇİCİ KABUL

 

MADDE 31- İşler’in tamamlanmasından sonra, Alt Müteahhit’in isteği üzerine, eserin geçici kabulü yapılacaktır. İşler’in Sözleşme ve eklerindeki hükümlere uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. Şirket tespit edeceği noksanlık ve kusurların giderilmesi için Alt Yüklenici’ye uygun süre verecektir. Verilen süre sonunda noksanlık ve kusurlar giderilmemiş olursa Şirket, Alt Yüklenici nam ve hesabına işi tamamlayacak ve/veya üçüncü kişilere tamamlatacak ve bu tür masraflarını Alt Yüklenici’den tahsil edecektir.

 

KESİN KABUL

 

MADDE 32- İşveren’in Mukavele konusu işlerin tümü için yapacağı kesin kabule paralel olarak yapılacaktır. Ancak İşveren işin tümü için yapacağı bu kabul işleminin, Alt Yüklenici’in kendi işini tamamlayıp kesin kabul istemesi tarihinden itibaren … aydan daha fazla gecikmesi halinde, İşveren’in yapacağı kabulden bağımsız olarak Alt Yüklenici yükleniminde biten işin kesin kabulü Şirket tarafından yapılabilecektir.

 

Kesin kabulün yapılabilmesi için Alt Yüklenici’den kaynaklanan herhangi bir kusur, noksan veya hatanın bulunmaması, işlerin tüm istenenlere uyularak ikmal edilmiş olması şarttır. Şayet böyle hata, noksan ve kusurlar tespit edilecek olursa, yukarıda madde 31 ‘de öngörülen ihtar, süre verilmesi, nam ve hesaba ikmal edilmesi işlemleri uygulanacaktır.

 

İŞİN TASFİYESİ

 

MADDE 33- ŞİRKET teknik, idari veya diğer sebeplerle işin devam etmeyeceğine karar vermesi halinde …. (…..) gün önceden haber vermek suretiyle İşi her zaman tasfiye edebilir. iş’in tasfiye edilmiş olmasından dolayı Alt Yüklenici hiçbir ilave hak talebinde bulunamaz.

 

İş’in tasfiye tarihine kadar Alt Yüklenici’nin yapmış olduğu İşler, Şirket’e teslim edilir. Şirket kusurlu ve eksik kalmış işlerin tamamlanmasını isteyebilir ve bunun için gerekli süreyi tespit ederek Alt Yüklenici’ye bildirir. Ancak bu süre … (….) günü geçemez. Verilen sürenin sonunda kusurlu ve eksik İŞLER tamamlanmaz ise, gecikme cezası ile ilgili hükümler uygulanır.

 

Tasfiye kabulünün yapılabilmesi ve kesin hesabın çıkarılarak Alt Yüklenici’nin ilişiğinin kesilebilmesi için Alt Yüklenici, İşleri Şirket’in istediği seviyeye getirmelidir. Bundan sonra düzenlenecek kesin hakedişe göre ödeme yapılacak ve kesin teminatın geri verilmesi ile Sözleşme tasfiye edilmiş olacaktır.

 

SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

MADDE 34- Alt Yüklenici

 

 1. a) Sözleşme ve eklerinde tayin olunan taahhüt ve vecibelerinden herhangi birine riayet etmezse,

 

 1. b) Sözleşme’nin imzalanmasından ve yer tesliminden itibaren madde 13’te belirtilen süre içinde işe başlamazsa,
 2. c) Gereğine göre yeteri kadar makina, teçhizat, araç-gereç ve işçi ile işe devam etmezse,

 

 1. d) Alt Yüklenici aleyhine iflas ya da icra takibinde bulunulur ya da ihtiyati haciz uygulanırsa,

 

 1. e) işler’i İş Programına göre … günden fazla geciktirirse Şirket sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Sözleşme feshedildiği takdirde Alt Yüklenici’nin teminatları cezai şart olarak gelir kaydolunur. Sözleşme’nin feshi halinde Şirket, İşler’i, Alt Yüklenici nam ve hesabına kendisi ifa edebilir veya üçüncü taraf veya taraflara yaptırabilir. Müteakiben tasfiye hesabı yapılır. Gelir kaydedilen bu teminatlar, Alt Müteahhit’in borcuna mahsup edilmez.

 

Yüklenici’nin sözleşmenin feshi nedeniyle uğradığı zarar ve ziyanı ayrıca talep hakkı saklıdır.

 

SÖZLEŞMENİN İNFİSAHI

 

MADDE 35- Taraflardan kaynaklanan nedenler dışında veya mücbir sebeplerle işin başlatılması, devamı ya da bitirilmesi imkansız olur ve bu imkansızlık ………..günden fazla sürerse işbu Sözleşme kendiliğinden münfesih olur. İnfisah durumunda Taraflar karşılıklı olarak zarar, ziyan ve kâr mahrumiyeti talebinde bulunmazlar.

 

KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ

 

MADDE 36- Kesin teminatın tamamı, Sözleşme konusu işler’in tamamının bu sozleşme’ye uygun olarak tamamlanıp, kesin kabulünün yapılması veya İŞ’in tasfiye edilmesi halinde, Alt Yüklenici’nin söz konusu işler’den dolayı Şirket’e herhangi bir borcu olmadığı saptandıktan sonra Alt Yüklenici’e geri ödenir. Alt Yüklenici’nin Sözleşme konusu işler’den dolayı kesin kabul veya tasfiye kabulü tarihine kadar ödenmemesi halinde, kesin teminat mektubu paraya çevrilerek, borçlarına karşılık tutulur, varsa kalanı Alt Yüklenici’ye geri verilir.

 

İBRA

 

MADDE 37- İşler’in yapılarak madde 32 hükümlerince kabul edilmiş ve tüm teminatların Alt Yüklenici tarafından geri alınmış veya tahsil edilmiş olması Alt Yüklenici’nin bilimum taleplerinden tamamen feragat etmiş olduğunu ifade edecektir.

 

ALACAKLARIN TEMLİKİ

 

MADDE 38- Alt Yüklenici hertürlü hakediş ve alacakların Şirket’in yazılı izni olmadan başkasına temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi şarttır.

 

ALT YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN DEVRİ

 

MADDE 39– Alt Yüklenici, iş’in tamamını veya bir kısmını Şirket’in onayını almadıkça başkalarına devredemez. Devre müsade edilse dahi Alt Yüklenici işi devir alanların yaptığı işlerin ve kullandıkları malzemenin sözleşme koşullarına uygun olmasından bilfiil sorumlu olacaktır.

 

PROJE VE RESİMLER

 

MADDE 40- Alt Yüklenici, Sözleşme’nin eki olan projelerde şirket’in yazılı onayı olmadan hiçbir değişiklikte bulunmayacaktır. Sözleşme eki olan ve daha sonra verilebilecek her türlü proje resmi ve doküman Şirket’in malı olup, işin hitamında, işin tasfiyesinde veya Sözleşme’nin feshi halinde Alt Yüklenici tarafından şirket’e iade edilecektir. Keza işin ifası sırasında Alt Yüklenici tarafından hazırlanmış olan hesap, resim, proje ve etüdler de işin nihayetinde yine şirket’e iade edecektir. Sözleşme eki olan proje ve resimler işin bütün detayları göstermeyebilir, bu durumda işin ifası sırasında Şirket’çe tasdik edilmesi şartıyla Alt Yüklenici tarafından hazırlanacak resimlerle İŞ daha iyi tarif edilmek üzere takviye edilebilir. Ancak bu tip proje ve resimler hazırlama işi için Alt Yüklenici’ye herhangi bir ek ödeme yapılmaz.

 

KANUNLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

 

MADDE 41- Sözleşme’nin ifası sırasında çıkabilecek kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve diğer işlemlerden kaynaklanabilecek ek masraflar tamamen Alt Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

MADDE 42- Bu Sözleşme’den ve uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde ……… İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıkların mahkemeye intikal etmiş olması, işin hiçbir şekilde durması veya yavaşlamasına sebep teşkil edemez.

 

Veya

 

Tüm uyuşmazlıklar Türk HMK’nın tahkim hükümlerine göre çözüme bağlanacaktır. Uyuşmazlıkların çözümünde Türk Maddi Hukuk hükümleri uygulanacak ve bu hükümlere göre uyuşmazlıklar çözümlenecektir.

 

Tahkim yeri………’dır.

 

Uyuşmazlığı çözümleyecek hakem kurulu 3 (üç) hakemden müteşekkil olacaktır. Bu üç hakemden ikisi taraflarca seçilecektir. İki taraftan biri hakemini seçip karşı tarafa yapacağı duyurudan itibaren … (…..) iş günü içinde diğer taraf da hakemini belirleyecektir. Bu süre zarfında taraflardan biri hakemini seçmediği takdirde, onun yerine hakemi hakim tayin edecektir. Böylece iki hakem belirlendikten sonra bunlar ….takvim günü içinde aralarında görüşerek üçüncü hakemi seçeceklerdir. Uyuşmazlık halinde bu üçüncü hakem dahi hakim tarafından tayin olunacaktır.

 

Hakem kararı isteyen taraf hakem ücretlerini ve tahkim masraflarını yatıracaktır.

 

ADRESLER VE TEBLİGAT

 

MADDE 43- Taraflar aşağıda belirtilen adreslerini geçerli tebligat adresleri olarak beyan ve kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmediği sürece aşağıda belirtilen adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olarak hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

 

 

ŞİRKET                                                                               ALT YÜKLENİCİ

 

UYARI!

Sözleşmeler bilgilendirme amaçlı olup, güncel mevzuata uygun olmayabilir.

Sözleşme örneklerinin tarafımız açısından herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yoktur.

Profesyonel Hizmet Alımı için lütfen tarafımıza ulaşınız.

Whatsapp
Yetkili
Yetkili
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?