tren

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

Kaynak . Sinerji A.Ş.

………  ADİ ŞİRKETİ (ADİ ORTAKLIĞI) ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

 

 

Bir taraftan …………….. …/… adresinde ikamet  eden ……   ….., diğer taraftan …………..  …../….. adresinde ikamet eden  ………  ……., aşağıdaki belirtilen şartlar dahilinde iş bu adi ortaklık sözleşmesini tanzim ve imza etmişlerdir.

 

Madde 1- Adi Ortaklığın Ünvanı ;

 

Ortaklığın adı, ………………….’ dır.

 

Madde 2- Ortaklığın Merkezi ;

 

Şirketin merkezi …………’ dir. Adresi ………………………..        ………./……..’dir.

 

Madde 3- Ortaklığın Konusu ;

 

İkinci maddede belirtilen adreste  ……….  işi yapılacaktır.

 

Madde 4- Ortaklığın Sermayesi ;

 

Ortaklığın belli bir sermayesi mevcut olmayıp iş gereğince ortaklardan her biri %50 katılım payı oranında ….. …… .… – TL olarak eşit sermaye payları ile  iştirak edeceklerdir.

 

Ortaklar ticarethanenin vergi mükellefiyeti ile ilgili ve diğer resmi ya da gayri resmi ödeme ve harcamalarına eşit oranda katkıda bulunmayı taahhüt eder. Vergilendirme  ile  ilgili olarak periyodik olarak her ay giderler ve gelirler hesaplanarak gelir vergisi nispeti de göz önüne alınarak hesap yapılacak  ve çıkan oranda …… …….. işletmeye borçlanacaktır.

 

Madde 5- Kar ve Zarar Taksimi ;

 

Kar ve zarara ortaklar,  koymuş oldukları sermaye oranında yani eşit oranda iştirak edeceklerdir.

 

Sermayenin ve karın hesaplanmasında faturalar ve ticari defterler gibi resmi kayıtlar esas alınacaktır.

 

Madde 6- Ortaklığın İdaresi ;

 

Adi ortaklığın idaresi ortakların tümünün kararlarıyla sağlanacaktır. Adi ortaklığa ilişkin alınacak bir kararda ortakların birinin şirket adına yürüttüğü bir işleme karşı diğer ortak işin tamamlanmasından evvel …….. gün içerisinde itirazda bulunabilir.

 

Madde 7 – Ortakların Sorumlulukları ve Yükümlü olduğu işler

 

Her ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermekle yükümlüdür.Her ortak, diğerlerine karşı, kendi kusuruyla verdiği zararları, başka işlerde ortaklığa sağladığı menfaatlerle mahsup ettirme hakkı olmaksızın gidermekle yükümlüdür.

 

 

Madde 8 – Ortaklığın Süresi ve Hisse Devri ;

 

Sözleşme … yıl süre ile geçerli olacak ve bu süre ../../…. tarihinden itibaren başlayıp ../../…. tarihine kadar sürecektir. Bu süre sonunda sözleşme tarafların hesaplaşması ile sona erecek, taraflar isterler ise sözleşmeyi uzatabileceklerdir.

 

Sözleşmede öngörülmüş olan sürenin bitiminden sonra ortaklar altı ay içerisinde birbirlerine fesih ihbarında bulunmadıkları takdirde ve ortakların örtülü iradesiyle şirket idaresinin sürdürülmesi halinde ortaklık;  belirsiz süreli ortaklığa dönüşür.

 

Ortaklardan herhangi biri diğer ortağın yazılı onayını almadan mevcut hisselerini ve sorumluluklarını her ne ad altında olursa olsun başkalarına devredemez.

 

Madde 9 – Yasal Hükümlerin Uygulanması ;

 

İş bu adi şirket sözleşmesinde hüküm bulunmayan durumlarda 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun adi şirketle ilgili hükümleri uygulanır.

 

Madde 10 –  Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme ve İcra Dairesi;

 

Adi şirket sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda; yetkili ve görevli mahkeme 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre belirlenir.[1]

 

İş bu sözleşme dört nüsha olarak hazırlanmış olup on maddeden meydana gelmiştir ve ortaklarca imza altına alınmıştır. …../…../……

 

 

                      

                      ORTAK                                                                                 ORTAK

                     Adı Soyadı                                                                            Adı Soyadı

                        İMZA                                                                                   İMZA

 

UYARI!

Sözleşmeler bilgilendirme amaçlı olup, güncel mevzuata uygun olmayabilir.

Sözleşme örneklerinin tarafımız açısından herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yoktur.

Profesyonel Hizmet Alımı için lütfen tarafımıza ulaşınız

Whatsapp
Yetkili
Yetkili
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?