tren

ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

Kaynak: Sinerji A.Ş.

ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

(SİGORTA)

 

 

 

Madde 1- Taraflar;

 

Bir taraftan ………….. caddesi ……. numarada …………. sigorta şirketi ile; diğer taraftan ………. İli, …….. Caddesi ……… İşhanı no ……… adresinde bulunan ………………… arasında aşağıda yazılı şartlar çerçevesinde bir acentelik sözleşmesi yapılmıştır.

 

Bu sözleşme de ……………… sigorta şirketi “şirket”…………… ise “acente” kısa adları ile gösterilmişlerdir.

 

Madde 2- Acenteliğin Konusu;

 

Yangın, Nakliyat, Kaza, Makina-Montaj, Tarım ve Şirketin meşgul olduğu ve olacağı diğer sigorta dallarında şirketin yetkili kıldığı ölçüde sigorta işlemleri yapmaktır.

 

Madde 3- Acentenin Çalışma Bölgesi;

 

Acentenin çalışma alanı “……….” bölgesidir. Acente bu bölge dışında da sigorta sağlayabilir.

 

Madde 4- Üretim Örgütü;

 

Acente çalışma bölgesi içinde, şirketin yazılı onayını almak şartıyla üretim örgütü kurabilir. Acente bunların yönetimini bırakacağı kimseler hakkında gerekli bilgi ve referansları şirkete verir, şirket kabul edip etmemekte serbesttir.

 

Acente, üretim örgütünün eylem ve işlemlerinden sorumludur.

 

Madde 5- Kimlik Verilmesi;

 

Gerçek kişi acenteler ile gerçek ya da tüzel kişi acenteler adına hareket eden kişilere şirket tarafından yetkilerini gösterir bir kimlik verilir. Acentelik sözleşmesinin feshi halinde kimlikler sigorta şirketine derhal iade edilir.

 

Madde 6- Acentenin Yetkileri;

 

a-) Sözleşme Yapma ve Prim Tahsil Etme Yetkileri:

 

Acente, şirketin faaliyette bulunduğu bütün dallarda sigorta tekliflerini kabul, poliçe eki (zeyilname), yenileme (tecditname) düzenlemeye ve imza etmeye, gerek kendi düzenlediği gerek şirket tarafından düzenlenerek kendisine verilen poliçe, poliçe eki ve yenilemelerde yazılı sigorta ücretini tahsil ederek makbuz vermeye yetkilidir.

 

Ancak şirket acentenin kabul yetkisini miktar itibariyle sınırlandırabileceği gibi bazı sigorta dallarında sözleşme yapma yetkisini tamamen de kaldırabilir. Acente sözleşme yapma sınırını aşan işlerde şirketin onayını alarak işlem yapabilir.

 

b-) Hakkı Koruyan Beyanlar:

 

Acente sigorta sözleşmelerine ile her türlü ihbar, ihtar, protesto gibi hakkı koruyan beyanları şirket adına yapmaya veya kabule yetkilidir.

 

Acente sigorta işleri dolayısıyla kendisine yapılacak her türlü tebligatı …. saat içinde ve en seri vasıta ile şirkete bildirmeye mecburdur. Gecikmeden doğacak zararlardan şirkete karşı sorumludur.

 

c-) Yetki Tecavüzü:

 

Acente yetkisi olmaksızın veya yetkisini aşarak yaptığı sözleşme ve işlemlerden bizzat sorumlu olup, bu yüzden şirketin uğrayacağı zararları tazmine yükümlüdür.

 

Madde 7- Acentenin Yükümlülükleri;

 

a-) Başka Şirketle İş Yapma Yasağı:

 

Şirketin yazılı onayı alınmadıkça, acente kendi bölgesi içinde ya da dışında, doğrudan doğruya ya da herhangi bir aracı vasıtasıyla ya da diğer herhangi bir surette başka sigorta şirketleri nam ve/veya hesabına acentelik yapamaz, iş göremez ve sağlayamaz, başka sigorta şirketine iş temin eden ortaklıklara giremez.

 

b-) Kanun ve Emirlere Uyma Zorunluluğu:

 

Acente mevcut ve ilerde çıkarılacak kanun, tüzük ve yönetmelikler ile ilgili mercilerin emir ve kararlarına, sigorta genel şartları ve tarifeleri ile bunlara ilişkin talimata, gerek sigorta tekniği bakımından gerek idari düşüncelerle şirketçe verilecek emir ve talimata uymak ve kendisine bağlı üretim örgütünün de buralara uymasını sağlamak zorundadır. Aksi takdirde her türlü sorumluluk acenteye ait olduğu gibi, acente bu yüzden şirketin uğrayacağı zararları tazmine yükümlüdür.

 

c-) Özen Borcu:

 

Acente, bu faaliyetine yönelik her türlü iş, işlem ve eylemlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmek zorundadır.

 

Acente, sigorta işlemlerinde kullanılmak üzere kendisine verilecek poliçe, poliçe eki (zeyilname), yenileme (tecditname) ve diğer basılı evrak üzerinde herhangi bir değişiklik, ek ve silinti yapamaz. Bu gibi belgeler üzerinde bir değişiklik yapılması gerekiyorsa acente durumu şirkete bildirerek, değiştirilmesi önerilen belgeleri şirkete derhal iade eder. Bu belgenin ziyanından, gerek kendisi ve gerekse çalıştırdığı kimseler veya üçüncü şahıslar tarafından usulsüz olarak kullanılmasından şirkete karşı sorumlu ve bu yüzden şirketin uğrayacağı zararları tazminle yükümlüdür.

 

d-) Portföyü Geliştirme Borcu:

 

Acente temin ettiği sigortaların devamını sağlamak ve portföyünü geliştirmek için gereken gayreti göstermekle yükümlüdür.

 

e-) Şirket Çıkarlarını Koruma Borcu:

 

Acente; sigorta sözleşmesi kim tarafından yapılmış olursa olsun sigorta güvencesi altında bulunan rizikonun gerçekleştiğini öğrenmesi halinde durumu derhal ve en seri vasıta ile şirkete bildirmek, şirket cevap ve talimatı gelinceye kadar şirket çıkarlarını korumak, zararın eksilmesini sağlayacak ve artmasını önleyecek bütün önlemleri almak zorundadır. Acente şirketçe görevlendirilecek eksperlerin ve inceleme için görevlendirilecek diğer kişilerin işlerini kolaylaştırmak ve her konuda şirketin çıkarlarını korumakla yükümlüdür.

 

f-) Sigorta Teklifleri:

 

Acente, koşulları elverdiği ölçüde, sağladığı her sigorta işi için şirketçe belirlenen ilkeler doğrultusunda bir teklifname düzenleyerek sigortayı teklif eden kimseye imza ettirmek zorundadır.

 

Madde 8- Poliçeler;

 

Şirket kabul ettiği sigorta tekliflerine ait poliçe, poliçe yenileme ve poliçe eklerini 2 nüsha halinde düzenleyerek acenteye gönderir.

 

Poliçe düzenleme yetkisine sahip acenteler de, yetkili kılındığı branşlardan poliçeler acente tarafından 2 nüsha olarak düzenlenir.

 

Acente; her iki halde de birinci nüshayı müşteriye verir. İkinci kopya üzerine teslim alındığına ilişkin sigortalının ya da kanuni vekilinin/temsilcisinin ad soyad ve imzası alınarak teslim tarihi yazılır ve bu kopya 10 yıl süreyle acentenin klasmanında saklanır. Şirket talebi halinde acente ikinci kopyaları şirkete teslim etmek zorundadır.

 

Şirketçe kabul edilmeyen bir teklif nedeniyle Acenteye yüklenmesi mümkün bir iş, işlem ve eylemden dolayı, şirkete bir sorumluluk gelirse şirket, Acenteye rücu hakkını haiz olduğu gibi, teklifnamelerin şirketi hataya düşürecek şekilde düzenlenmesinden doğan zararları da acenteden talep etme hakkına sahiptir.

 

Madde 9-Üretimin Şirkete Bildirilmesi;

 

Acente üretimi, şirketçe belirlenen ilkeler doğrultusunda şirkete bildirir. Bu bildirimin yapılmamasından doğan zarar ve ziyandan acente sorumludur. Şirkete bildirilmeyen sigorta teklif ve sözleşmeleri dolayısıyla ödenecek sigorta tazminatları da acentelerden talep edilir.

 

Madde 10- Sigorta Primi ve Ödeme Şekli;

 

Sigorta ücreti peşindir. Acente gerek kendi düzenlediği gerek şirket tarafından düzenlenerek gönderilen poliçe, yenileme ve poliçe ekleri üzerinden yazılı toplam ücreti ilgili mevzuat ve şirketin emir ve talimatları doğrultusunda tahsil eder ve şirkete intikal ettirir. Bu para emanet para hükmünde olup acente bu parayı hiçbir surette kullanamaz. Aksine hareket suç teşkil eder.

 

Acente, koşullarının varlığı halinde, usulüne uygun olarak iptal kaydına almadığı ve/veya şirkete iade etmediği poliçe, yenileme ve poliçe eklerinin toplam prim tutarından şirkete karşı sorumludur.

Nakliyat poliçeleri ancak ilişkin bulundukları nakil işi başlamadan önce fesih veya iptal edilebilir.

 

Madde 11- Acentelik Komisyonu;

 

Acenteye, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak ilgili Müşteşarlıkça onaylanan azami komisyon oranları içinde kalmak kaydı ile şirket tarafından saptanacak komisyon verilir.

 

Bu komisyonlarda değişiklik yapıldığı takdirde değişiklik tarihinden itibaren yeni komisyon oranları uygulanır.

 

Komisyon net prim üzerinden ödenir. Poliçe iptallerinde iptal edilen bölüme ait komisyon geri alınır.

 

Öte yandan acenteye, teşvik komisyonu da verilebilir.

 

Madde 12- Defterler;

 

Acente kanunen tutulması zorunlu defterlerden başka her branş için ayrı ayrı, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde öngörülen defterleri tutmak zorundadır.

 

Defter ve belgeler düzenli bir şeklide 10 yıl süre ile saklanır.

 

Madde 13- Vergi ve Diğer Yükümlülükler;

 

Acentenin her tür vergi ve diğer mali yükümlülükleri kendi sorumluluğu altındadır; ancak bunların yerine getirmemesinden şirkete bir zarar gelirse acente şirkete karşı sorumludur.

 

Madde 14- Diğer Yükümlülükler;

 

Acente mevzuat esaslarına uygun faaliyette bulunmak, sigorta şirketleri ve sigortalıların hak ve çıkarlarını tehlikeye koyabilecek davranışlardan kaçınmak, sigortacılığın gereklerine ve iyi niyet kurallarına uygun davranmak ve hasar işlemlerinde sigortalılara yardımcı olmak zorundadır.

 

Madde 15- Şirketin Hareket Serbestisi;

 

Şirket acentenin faaliyet bölgesi içinde başka acentelikler kurabilir; doğrudan doğruya ya da dolayısı ile iş sağlayabilir. Bütün bu hallerde acentenin komisyon hakkı yoktur.

 

Madde 16- Denetim Yetkisi;

 

Şirket dilediği zaman acentenin işlemlerini ve hesapların denetleyebilir. Bu denetlemede; acente her türlü defter ve belgeleri ibraz etmek, gerekli bilgileri vermek ve kolaylık göstermek yükümlülüğün altındadır. Şirket denetim acenteye bağlı ücreti örgütünü de kapsar.

 

 

 

 

Madde 17- Hesap Mutabakatı;

 

Her ayın ilk … günü içinde, bir önceki ayın üretim, tahsilat ve ödemeleri için şirket düzenleyeceği belgeler üzerinde mutabakat yapılır. Bu mutabakat içinde acentenin komisyon hesabı da yer alır.

 

Madde 18- Sır Saklama Zorunluluğu;

 

Acente şirket ve/veya şirketin müşterileri ile ilgili her konuda sır saklama yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülüğe aykırı davranışın doğuracağı zararlardan acente sorumludur.

 

Madde 19- Yetkilerin Devredilememesi;

 

Acente, yasal düzenleme ve/veya şirketin müşterileri ile kendisine tanınan yetkileri başkasına devredemez. Yapılacak işin gerekli kıldığı ölçüde üçüncü kişilere verilecek temsil ve/veya vekalet yetkileri bu yasağın kasamı dışında olup, şirketin yazılı onayına bağlıdır.

Acente temsil ve/veya vekalet yetkisi verdiği kişilerin iş, işlem ve eylemlerinden şirkete karşı sorumludur.

 

Madde 20- Sözleşmenin Süresi;

 

İşbu acentelik sözleşmesi …/…/…. tarihinden itibaren süresiz olarak yapılmıştır.

 

Taraflardan her biri … ay evvel Noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü bir mektup ile feshi ihbar etmek kaydıyla sözleşmeyi her zaman feshedebilirler.

 

Ancak, acente yasal düzenlemelere, bu sözleşme hükümlerine ve şirketçe verilecek emir ve talimata uymazsa ve/veya diğer herhangi bir haklı sebep varsa şirket sözleşmeyi … aylık ihbar süresi aranmaksızın derhal feshedebilir.

 

Sözleşmenin gerek Acente gerek şirket tarafından feshi halinde acente hiçbir konuda herhangi bir talepte bulunamaz. Tazminat isteyemez.

 

Acentelik sözleşmesinin feshi halinde veya teknik personelin iş akdinin sona ermesi veyahut yetki kaldırılması durumlarında, acenteler keyfiyeti en geç üç iş günü içinde uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları odaya bildirirler ve verilen kimlikleri ilgili odaya iade ederler. İade edilmeyen kimliklerden acenteler sorumludur.

 

Sigorta şirketlerince, acentelik yetkilerinin kaldırılması, acentelik sözleşmelerinin sona ermesi veya acenteler hakkında dava açılması, soruşturma ve kovuşturma başlatılması halleri gerekçeleriyle birlikte, en geç üç iş günü içinde sigorta şirketleri tarafından, Levhaya işlenmek üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ ne ve ilgili acenteye bildirilmek zorundadır.

 

Madde 21- Şirkete Ait Evrak ve Malzemenin İadesi;

 

Sözleşmenin herhangi bir tarafça feshi halinde, fesih sebebi ne olursa olsun acente şirkete ait poliçe, muvakkat ilmuhaber, poliçe eki, yenileme, makbuz, defter ve diğer tüm basılı evrak ile şirketin kendisine vermiş olduğu her türlü malzemeyi derhal ve noksansız olarak şirkete teslim etmek zorundadır.

 

Madde 22- Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri;

 

Bu sözleşmeden çıkacak uyuşmazlıklarda … Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Madde 23- Delil Anlaşması;

 

Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda şirket defter ve kayıtları esastır. Taraflar, aralarındaki borç ve alacak ilişkilerinin tayininde 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. maddesine göre şirket defter ve kayıtlarından başka delil kabul olunmayacağını kabul eder.

 

Madde 24- Tebligat Adresi;

 

Taraflar, bu sözleşmenin başlangıcında yazılı adresini yasal yerleşim yeri adresi olarak göstermişlerdir. Her türlü tebligat bu adreslere yapılacaktır. Noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla diğer tarafa bildirilmemiş olan adres değişiklikleri tebligatın geçerliliğini etkilemez.

 

Madde 25- Temerrüt Faiz;

 

Temerrüt faizi, T.C. ………… Bankasının kısa vadeli kendilere uyguladığı reeskont faiz oranı kadardır. Ancak T.C. ……….. Bankasının kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı daha yüksek ise temerrüt faizi miktarı bu orana göre belirlenecektir.

 

Madde 26- İmza;

 

Bu sözleşme …/…/…. tarihinde 4 nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanarak taraflarca teyit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

     ACENTE                                                     …………… SİGORTA ŞİRKETİ

                       Kaşe                                                                                Kaşe

                       İmza                                                                                İmza

 

UYARI!

Sözleşmeler bilgilendirme amaçlı olup, güncel mevzuata uygun olmayabilir.

Sözleşme örneklerinin tarafımız açısından herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yoktur.

Profesyonel Hizmet Alımı için lütfen tarafımıza ulaşınız

Whatsapp
Yetkili
Yetkili
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?